XP-58iiL 

– Bề rộng in được: 58mm (2 inch).
– Mật độ: 384 điểm/ dòng.